Polityka prywatności

data publikacji 01.05-2023 r.

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością w zakresie sprzedaży e-commerce. Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach podając obowiązującą wersję dokumentu oraz archiwalne wersje dokumentu. Współpracujemy z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych, które przetwarzamy.

Co zawiera ta polityka?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystujemy w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

Skontaktuj się z nami!
W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem ul. Francuska 108B/11, 40-507 Katowice.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym przez nas sklepem w ramach strony https://viralzone.pl jest VIRAL ZONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001004235 NIP 9542847909, REGON 523751550. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt.viralzone@gmail.com i telefonicznie pod numerem: 881790060

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe np. jeżeli się z nami kontaktujesz, ale także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów naszych produktów. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Kontakt z Tobą

− Adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości;

− Numer telefonu, − Inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi

− Imię i nazwisko;
− Adres;
− Adres e-mail;
− Adres zamieszkania, − Numer telefonu, dodatkowo:
− NIP,
− Dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
− Dane dotyczące działalności gospodarczej; Imię i nazwisko;
− Adres;
− NIP.
− Adres e-mail;
− Imię i nazwisko;
− Dane zawarte w treści reklamacji;
− Numer rachunku bankowego;
− Adres zamieszkania; − Numer telefonu.

art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Cel marketingowy

− Adres e-mail,
numer telefonu,
− Imię i nazwisko

art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

− Adres e-mail,
numer telefonu,
− Imię i nazwisko
-NIP

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

Cel archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów

Wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przez nas IP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).

Zachowanie na stronie

IP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

Wykorzystanie cookies na stronie

– IP

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszego wizyty na stronie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

Zarządzanie profilami Administratora w social mediach

Dane jakie związane są̨ z korzystaniem z danej platformy społecznościowej

art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

Umieszczanie komentarzy i opinii na stronie

– Imię̨,
– Adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodać komentarz na naszej stronie.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody- oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie

zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych

do momentu wycofania zgody.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres kontakt.viralzone@gmail.com

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem strony https://viralzone.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA).

W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, podmioty, które dokonują takiego przetwarzania zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

Dostawca szybkich płatności internetowych

PayU S.A. NIP 7792308495, PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A

Podmioty zapewniające wsparcie w zakresie prowadzenia księgowości

Fakturownia sp. z o. o. NIP 5213704420

Obilon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Jana III Sobieskiego 2 wpisana do Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000674173 NIP 6342890566 REGON 366770970

reprezentowana przez Iwonę Simińska

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Google Analytics, Google Tag Manager umowa zawarta z Google Ireland Limited, usługa dostarczana przez Google LLC
Narzędzie marketingowe
YouTube by Google LLC

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.
Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania). Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

 • 3 lub 6 lat + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową;
 • do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

Social media

Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich.
Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe we własnych celach.

Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.
W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

Facebook

Razem z portalem Facebook współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu Facebook, w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych.

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam w ramach wiadomości czy w komentarzu).

Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową Facebook w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal Facebook w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu Facebook.

Nasz profil na Facebooku znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/viralzonepl/
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu Facebook, która dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

Razem z portalem Instagram współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu Instagram w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych.

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam w ramach wiadomości czy w komentarzu).

Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową Instagram w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal Instagram w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu Instagram.

Nasz profil na Instagram znajduje się pod adresem: https://www.instagram.com/viralzone.pl/
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu Instagram, która dostępna jest pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube

Razem z portalem YouTube współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu YouTube w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych.

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam np. w komentarzu).
Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową YouTube w jego własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal YouTube w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu YouTube.

Nasz profil na YouTube znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCk4CtJqQvr2RElYOWvq_SSQ
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz

poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu YouTube, która dostępna jest pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

TikTok

Razem z portalem TikTok współadministrujemy dane związane z prowadzeniem przez nas profilu na portalu TikTok w tym w ramach realizacji naszych wspólnych celów gospodarczych jak m.in. przetwarzanie danych związanych z odwiedzinami na naszym profilu, w tymi wyświetleniem naszego profilu poprzez skorzystanie z wtyczki dostępnej na naszych stronach internetowych.

Przetwarzamy w ramach profilu dane dotyczące administrowania naszym profilem, informujemy o naszej działalności, promujemy nasze usługi, kampanie, produkty i pozostajemy w kontakcie z naszymi odbiorcami. Analizujemy także dane zbierane w ramach profilu w celach statystycznych oraz w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Zakres Twoich danych jakie przetwarzamy w ramach profilu to dane, które publicznie udostępniasz w ramach profilu (imię, nazwisko ewentualnie wizerunek czy inne dane jakie dodałeś na swój profil lub które przekazałeś nam np. w komentarzu).
Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformę społecznościową TikTok w jej własnych celach i nie mamy dostępu do danych gromadzonych przez portal TikTok w jego własnych celach i na zasadach określonych w regulaminie portalu TikTok.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez obserwowanie naszego profilu, zostawiając komentarz oraz naszego uzasadnionego interesu jakim jest interakcja z podmiotami, które obserwują nasz profil lub z niego korzystają czy w celu zarządzania profilem. Możesz w każdej chwili przestać obserwować nasz profil.

Rekomendujemy Ci zapoznanie się z polityką prywatności portalu TikTok, która dostępna jest pod adresem:
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl

Składanie zamówienia

Składając zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu online, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli umowa zawierana jest w ramach przedsiębiorstwa. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w ramach konta użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia po zalogowaniu, przy czym zawsze masz możliwość ich modyfikacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu.
Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób płatności.

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres rozliczeniowy, dane o prowadzonej działalności gospodarczej jeśli umowa zawierana jest przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności oraz hasło. Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz z nami na podstawie regulaminu.
Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta, o której

mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych zamówień.

Formularz kontaktowy

Umożliwiamy Ci kontakt z nami w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie lub poprzez wiadomość e-mail.
Dane jakie przekazujesz w ramach formularza kontaktowego, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne informacje podane w formularzu będą przetwarzane przez nas w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz zawrzeć także inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Po zakończeniu kontaktu z Tobą, treść korespondencji możemy archiwizować. Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Komentarze i opinie na stronie

Umożliwiamy użytkownikom pozostawienia komentarzy i opinii na stronie. Dodanie komentarza jest w pełni dobrowolne.
W celu zostawienia komentarza wypełni formularz wskazując swoje imię i adres e-mail. Zamieszczając komentarz na stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tym związanych.

Prosimy byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za zamieszczone w ramach komentarza i opinii treści. Zastrzegamy sobie prawo moderowania komentarzy, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).
W ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies (w tym do ich blokowania) z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez podmioty z których usług korzystamy. Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:
wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych o których więcej wspomnieliśmy powyżej,

narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Piksel, TikTok Piksel.

Meta Piksel (Facebook Piksel)

Meta Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.
Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

Meta Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania.
Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=120537668283214 2

TikTok Piksel

TikTok Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.
Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

TikTok Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania.
Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9663

Google Analytics

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika
Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do

sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.
Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możem np. dopasować naszą ofertę.
Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Tag Manager

Google Tag Manager do system zarzadzania tagami, który daje możliwość aktualizacji kodów śledzenia. Służy nam w celach statystycznych i analitycznych.
Szczegóły dotyczące tego narzędzia znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl.

Treści z zewnętrznych serwisów

Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie zalecamy wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach naszej strony jeśli nie chcesz by serwis o tym wiedział.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności, które wskazujemy poniżej:
YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399, Vimeo, Inc. – https://vimeo.com/features/video-privacy.
Logi serwera
Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Postanowienia końcowe

Treści umieszczone na naszych stronach oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.
Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z naszej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.

To już wszystko, co mamy Ci do przekazania. Dziękujemy za Twój poświęcony czas.

Viral Zone ©2023

Scroll to Top